Chương Đăng Nguyễn

Plays by Chương Đăng Nguyễn

Dark Race

Aurora Metro Books
Type: Text

Vietnam’s Nguyen Đăng Chương's satirical play which looks at personal integrity in business and political leaders.